X
Cod: 299500
罕见的摇篮,博洛尼亚,帝国时期
No entry: Primi dell'Ottocento
罕见的胡桃木摇篮,由四个乌木柱支撑。博洛尼亚,上世纪初十九厘米 95 x 130 x 71